Retshjælp og fri proces ved advokat i 2012

Retssager og fri proces

Vi fører retssager med fri proces fra det offentlige eller via din retshjælpsforsikring, hvis du opfylder betingelserne.

De økonomiske betingelser kan du læse om nedenfor. Vi bestræber os altid for at oplyse de nyeste takster, så vær opmærksom på, at du på andre hjemmesider kan finde oplysninger, der er forældede. Det håber vi ikke er tilfældet hos os, men check for alle tilfældes skyld på følgende side hos civilstyrelsen om de økonomiske satser: http://www.civilstyrelsen.dk/Fri_proces/fri_proces/okonomiske_betingelser.aspx

Du kan læse om de nærme regler om retshjælp og fri proces på: http://www.civilstyrelsen.dk/fri_proces/fri_proces.aspx

Vi tilbyder retshjælp via forsikring, hvis du har retshjælpsdækning.

Offentlig retshjælp ved advokat

Du kan få offentligt tilskud til at dække en del af advokatregningen i visse mindre sager, hvis din  indtægt ikke er for høj.   Bemærk at størrelsen af din formue er uden betydning.

Tilskuddet dækker som udgangspunkt udgifterne til rådgivning ved en enkelt konsultation.
Du kan eventuelt også få hjælp til at formulere f.eks. en klage over  en offentlig myndigheds afgørelse, udarbejdelsen af et enkelt testamente eller lignende.
Retshjælpen kan også i visse tilfælde dække yderligere bistand, herunder ansøgning om fri proces.

I år er reglerne således, idet satserne hvert år reguleres:

Indtægten ifølge årsopgørelsen for 2010 fra skattevæsenet må ikke overstige følgende grænser  ved retshjælp fra 1/1 2012. På bagsiden af årsopgørelsen kan du se, om du opfylder  betingelserne. Hvis du/I tjener mindre i år end det foregående år (2010), er der mulighed for at holde sig til indtægterne sidste år (2011) ved at dokumentere dissse ved hjælp af lønsedler / pensionsmeddelelser eller lignende for de 3 seneste måneder før ansøgningen.

  • Din personlige indkomst med tillæg af evt. positiv  kapitalindkomst er højst 289.000
  • For gifte  eller samlevende  forhøjes grænsen til 368.000 kr. for deres samlede indkomst. Handler din sag om ægteskab eller forældremyndighed, skal ægtefælles  eller samlevers indkomst dog ikke medregnes.
  • Har du børn, stedbørn eller  plejebørn under 18 år, som bor hos dig, eller som du overvejende forsørger,  forhøjes indtægtsgrænsen med 50.000 kr. pr. barn.  Hvis du betaler  børnebidrag, som du trækker fra på selvangivelsen, forhøjes  indtægtsgrænsen dog ikke.

Det offentlige betaler følgende beløb:

  • Efter denalmindelige retshjælpsordning (trin 2) betaler det offentlige  75 pct. af  en advokatregning på  870 kr. incl. moms.  Du  skal selv betale 25 pct.
  • Foreligger der en tvist kan du fåyderligere retshjælp, hvis særlige forhold taler for det, især hvis der er udsigt til at den vil kunne sluttes forligsmæssigt. Det offentlige tilskud  til udvidet retshjælp dækker 50 pct. af udgiften op til 1.980 kr. (trin 3).

Du kan få gratis hjælp hos advokaten til at søge om fri proces, hvis det kan  gøres inden for rammerne af den offentlige retshjælpsordning.Du kan ikke få retshjælp i følgende sager:

  • Hvis sagen har at gøre med en offentlig myndighed, som må antages at  give vejledning og bistand i fornødent omfang.
  • Hvis du er aktivt erhvervsdrivende, og sagen har erhvervsmæssig karakter.
  • Hvis der er tale om en straffesag.
  • Hvis du skal søge om gældssanering.
  • Hvis du selv har en forsikring med retshjælpsdækning som dækker.

Retshjælpsforsikring

De fleste har en retshjælpsforsikring, hvis de har en almindelig familie- eller indboforsikring, en husforsikring eller en bilforsikring.

Hvis man ikke opfylder de økonomiske betingelser for at få fri proces eller offentlig retshjælp, vil det ofte være muligt at få tilskud til dækning af sagsomkostninger via retshjælpsforsikringen.

Forsikringen dækker kun, hvis der er tale om en tvist, d.v.s. at to (eller flere) parter er blevet uenige. Retshjælpsforsikringer dækker ikke sager om strafbare forhold, sager om erhvervsudøvelse eller sager hvor det offentlige er involveret og hvor man kan få hjælp via klagenævn og lignende.

Det koster 870 kr. at få os til at ansøge om forsikringsdækning. Accepterer forsikringsselskabet ansøgningen indgår honoraret i selvrisikobeløbet.

Man skal normalt altid selv betale de første 2.500 kr. af sagsomkostningerne. Er de samlede sagsomkostninger over 25.000 er der en selvrisiko på 10% af sagsomkostningerne.

Retshjælpsforsikringen dækker altså 90% af samtlige omkostninger ved større sager.

Da forsikringsselskaberne ligesom domstolene normalt kun godkender sagsomkostninger, der står i forhold til sagsgenstandens størrelse, skal man være forberedt på, at tvister om mindre beløb ikke kan betale sig.

Bemærk:

Det er ikke alle advokater som er omfattet af ordningen om offentlig retshjælp ved advokat, så du skal altid spørge før du bestiller tid, hvis du vil henvende dig til andre advokater. Vi er tilsluttet retshjælpsordningen.

Husk at du ved første møde skal medbringe den seneste årsopgørelse for dig selv og evt. ægtefælle eller samlever.

Mener du at din sag er omfattet af en retshjælpsforsikring, skal du også medbringe din forsikringspolice og seneste kvittering for præmiebetalingen.